Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tudjuk, hogy a rólad tárolt személyes információk felhasználási módja kiemelten fontos számodra. Ezúton is köszönjük a bizalmat.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé tesszük a honlapunkon, és az érintett személy részére kérésére meg is küldjük.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Akpinar-Lele Márta e.v. "Linea Márti"

Székhely: 6723 Szeged, Vártó u. 4.

Adószám:  67702637-1-26

Telefonszám: +3620 281 11 41

E-mail cím: info@limacosmetics.com

Honlap: www.limacosmetics.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-126664/2017

(a továbbiakban: Vállalkozó)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások teljesítésének biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükségesen megadandó személyes adatok köre a webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor a következő esetekben:

- regisztráció, bejelentkezés

- online megrendelés, rendelés teljesítés

- hírlevél feliratkozás és küldés

- kapcsolati űrlap kitöltése alapján ügyfélszolgálat és segítségnyújtás

- panaszkezelés

- ajándéksorsolás a Vállalkozó közösségi oldalán közzétett nyereményjátékok kapcsán

- direkt marketingADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozó a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


IT szolgáltatója (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlésztés):

Cégnév: Bit2Bit Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Sólyom utca 9. B. lház. IV. em. 12.


Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Vállalkozótól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.

Ezen szolgáltatók:

1) GLS General Logistics Systems Hungary Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

2) Deutsche Post AG

Székhely: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn


A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Vállalkozó logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Online fizetés

B-Payment Zrt. - Borgun hf. magyarországi képviselete

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.

Számlázás

KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

A kibocsátott számlák az Árt. és az Szmt. előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

Hírlevélkezelő rendszer, hírlevélküldés:

Mailchimp - The Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA


Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”) A Vállalkozó minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”). Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a vonatkozó törvény, Rendelet és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen („integritás és bizalmas jelleg”).

A Vállalkozó felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 1. Amennyiben a Vállalkozó hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, meg kell kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozó internetes honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.
 3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 4. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 5. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


Az érintett jogainak elősegítése

A Vállalkozó valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozótól kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, a Vállalkozó pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Vállalkozó minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Vállalkozó tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

Látogatói adatkezelés a Vállalkozó honlapján

A www.limacosmetics.hu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állítottunk be a böngésződben. A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és értelmezni. Ezen kívül a Szolgáltató a Google Analytics-et használja, amely szintén sütiken keresztül névtelen információt gyűjt a webáruház felhasználásával kapcsolatban. Google Analytics a begyűjtött adatokból statisztikákat és egyéb információkat bocsát a rendelkezésünkre, amelyek segítenek minket abban, hogy a webáruházban tovább javítsuk a felhasználói élményt, és optimalizáljuk az ajánlatunkat. A Google Analytics az adatokat a Google rendszerében tárolja. A felhasznált sütik semmilyen esetben nem adnak számunkra hozzáférést személyes információkhoz vagy közvetlenül a készülékedhez. Harmadik fél számára az adatokat nem adjuk át. Az adatokat kizárólag statisztikai célokra és a webáruház optimalizálására használjuk fel.  Bármikor lehetőséged van a sütik felhasználását a böngésződben ellenőrizni, módosítani és/vagy törölni a böngésző közvetlen beállításain keresztül.

Regisztráció a Vállalkozó honlapján

 1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, online azonosító (jelszó).
 3. A személyes adatok kezelésének célja:
  1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
  2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
  3. Tájékoztatás a Vállalkozó termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
  4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
  5. A honlap használatának elemzése.
 4. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója.
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 3. A személyes adatok kezelésének célja:
  1. Hírlevél küldése a Vállalkozó termékei, szolgáltatásai tárgyában
  2. Reklámanyag küldése
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai,  adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója.
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés a Vállalkozó Facebook és Instagram oldalán

 1. A Vállalkozó termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fenn.
 2. A Vállalkozó Facebook és Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Vállalkozó nem kezeli.
 3. A látogatókra a Facebook és az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 4. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Vállalkozó előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 5. A Vállalkozó nem felel a Facebook és Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Vállalkozó nem felel semmilyen, a Facebook és az Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Adatkezelés a Vállalkozó webáruházában

 1. A Vállalkozó által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés
 2. A Vállalkozó mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló vásárló  azonosításához szükséges természetes személy azonosító adatait (vezetéknév, keresztnév) és lakcímét, számlázási címét a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 3. A Vállalkozó számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Vállalkozó adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Vállalkozó IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) vonatkozásában
 5. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

 

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Ha a Vállalkozó ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. 
 2. A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.


Direkt marketing célú adatkezelés

 1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 2. A Vállalkozó által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
 3. A személyes adatok kezelésének célja a Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozó ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintettek kérelmének előterjesztése, a Vállalkozó intézkedései

 1. Amennyiben a Vállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet a Vállalkozóval.
 2. A Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 3. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.
 4. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 5. Ha a Vállalkozó nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, úgy az érintettet panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 6. A Vállalkozó a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  1. 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 7. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Vállalkozót terheli.
 8. Ha a Vállalkozónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés teljesítésére használják fel.  A Szolgáltató e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is felveheti a Vásárlóval a kapcsolatot.

Amennyiben tiltakozásod ellenére személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ér, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhetsz:

Tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataid helyesbítését, valamint személyes adataid – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Személyes adataidat töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéred, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Téged, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

A Vállalkozó esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi politika módosítása A webáruházon szereplő adatokat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi irányelveket, a Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. A módosítások a webáruházban történő közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával elfogadod a módosításokat.

Kelt: Szeged, 2018. május 23.

2018_natural_vegan_cosmetics_icons_lima